Osvedčenia

Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti našej firmy sú práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej lanovej horolezeckej techniky. Zaoberáme sa prácou vo výškach a nad voľnou hĺbkou v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z. Táto vyhláška sa vzťahuje aj na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri iných prácach vykonávaných pomocou pracovných postupov a pracovných prostriedkov používaných pri stavebných prácach. V zmysle tejto vyhlášky vykonávajú práce vo výškach a nad voľnou hlbkou odborne vyškolení pracovníci. Ich spôsobilosť sa každý rok overuje preškolením a sú držiteľmi osvedčení pre tento druh prác. Osvedčenia sú vydané podľa zákona č.124/2006 Z.z.


Vytlačiť